Statut Amazonek

STATUT STOWARZYSZENIA
"Łódzki Klub Amazonka"

Tekst jednolity z dnia 26.04.2021.

 Rozdział I

Przepisy ogólne. 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Łódzki Klub Amazonka” zwany dalej Klubem Amazonka.

§2

 1. Terenem działania Klubu Amazonka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Klubu Amazonka jest miasto Łódź.
 3. Klub Amazonka posiada osobowość prawną.
 4. Klub Amazonka może używać pieczęci, odznak, symboli.
 5. Klub Amazonka opiera swą działalność na aktywnej i społecznej pracy ogółu członków oraz działaczy.
 6. Do prowadzenia swych spraw Klub Amazonka może zatrudniać pracowników.
 7. Pracownikami zatrudnionymi przez Klub Amazonka, do prowadzenia określonych spraw mogą być również członkowie Klubu Amazonka.
 8. Prezes i członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Klub Amazonka tylko w następujących przypadkach:
  1. do prowadzenia spraw, których realizacja wykracza poza obowiązki wynikające
   z pełnionej społecznie funkcji
  2. w sytuacji, gdy praca wykonywana na rzecz Klubu Amazonka przez osobę funkcyjną odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu lub uniemożliwia zatrudnienie
   u innego pracodawcy.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§3

Celem działania Klubu Amazonka jest reprezentowanie interesów osób po leczeniu raka piersi, oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna.

Klub Amazonka realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wzajemne wspieranie się w tej trudnej sytuacji życiowej w jakiej postawiła nas choroba.
 2. Organizacja prelekcji o tematyce współczesnego leczenia raka i rehabilitacji.
 3. Propagowanie i organizacja zajęć rehabilitacyjnych.
 4. Przygotowanie się do roli „ochotniczek” aby służyć pomocą osobom, które znajdą się
  w analogicznej sytuacji.
 5. Działalność związana z potrzebami zdrowotnymi członków np.: zaopatrzenie rehabilitacyjne, sanatoria itp.
 6. Działania integrujące środowisko osób po leczeniu raka piersi.
 7. Włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu wczesne wykrywanie raka piersi nawiązywanie kontaktów z podobnymi klubami w kraju i za granicą.
 8. Organizowanie spotkań „problemowych”, integracyjnych, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Organizowanie szkoleń oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej
  z zapobieganiem i zwalczaniem choroby nowotworowej .
 10. Organizowanie wspierających badań kontrolnych dla członków Klubu np.: densytometry-cznych, ginekologicznych itp.
 11. Prowadzenie poradnictwa czynnego w formie telefonu zaufania.
 12. Organizowanie i szkolenie sekcji ochotniczek, jako grup wsparcia i samopomocy.
 13. Współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych
  i niepełnosprawnych.
 14. Udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi.
 15. Pozyskiwanie środków finansowych umożliwiających realizację zadań statutowych.
 16. Prowadzenie działalności charytatywnej
 17. Klub Amazonka prowadzi działalność nieodpłatnie i odpłatnie, zgodnie z ustawą z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 18. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki.

§4

Członkowie Klubu Amazonka dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

 

§5

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna – w trakcie lub po leczeniu raka piersi, która złożyła pisemną deklarację.
 2. Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu Amazonka z dniem podjęcia uchwały.
 3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Klubu Amazonka zainteresowanemu przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków, złożone w Zarządzie
  w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§6

 1. Osoby prawne wspierające cele Klubu Amazonka oraz deklarujące pomoc finansową, prawną, rzeczową i merytoryczną w realizacji statutowych celów mogą być jedynie członkami wspierającymi Klub Amazonka. Osoby prawne biorą udział w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym przez wyznaczonego i prawidłowo umocowanego przedstawiciela.
 2. Pełnoletnie osoby fizyczne deklarujące pomoc finansową, prawną, rzeczową i merytoryczną w realizacji statutowych celów mogą być także członkami wspierającymi Klub Amazonka brać udział w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.
 3. Członkowie wspierający mogą brać udział w pracach Klubu Amazonka.
 4. Członkiem wspierającym Klub Amazonka zostaje się po złożeniu deklaracji członkowskiej, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, z dniem podjęcia uchwały.
 5. Od odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających Klubu Amazonka zainteresowanemu przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków, złożone w Zarządzie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§7

Członkiem honorowym Klubu Amazonka, może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§8

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu Amazonka.
 2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu Amazonka.
 3. Korzystać z pomocy i urządzeń Klubu Amazonka.
 4. Uczestniczenia w spotkaniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Klubu Amazonka.
 5. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym.

 

§9

 1. Członek wspierający i honorowy mają prawo:
  1. Udziału z głosem doradczym w zebraniach, pracach Klubu Amazonka.
  2. Zgłaszać wnioski dotyczące Klubu Amazonka.
 2. Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków.
 3. Członek wspierający powinien wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń lub zadeklarowanej pomocy w realizacji celów Klubu Amazonka.

§ 10

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu Amazonka.
 2. Aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu Amazonka.
 3. Terminowo uiszczać składki członkowskie.
 4. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 5. Dbać o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.

§ 11

Utrata członkostwa następuje przez:

 1. Wykreślenie lub wykluczenie członka.
 2. Wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Klubu Amazonka w następujących przypadkach:
  1. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie Zarządowi,
  2. zalegania z opłatami składek za okres przekraczający 6 miesięcy i pomimo pisemnego lub dokonanego za pośrednictwem poczty elektronicznej upomnienia, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu dalsze ich nieuregulowanie,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka albo utraty osobowości prawnej w przypadku członków będących osobami prawnymi.
 3. Wykluczenia członka zwyczajnego Klubu Amazonka dokonuje Zarząd Klubu Amazonka w następujących przypadkach:
  1. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami organów Klubu Amazonka,
  2. popełnienia czynu, który godzi w dobre imię Klubu Amazonka.
 4. Od uchwały Zarządu Klubu Amazonka w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wykluczeniu członka. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Rozpoznanie odwołania następuje na kolejnym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu Amazonka

§ 12

Władzami Klubu Amazonka są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Wybór do władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania poprzedzającej dokonanie wyboru.
 5. Kadencja członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej Klubu Amazonka trwa 3 lata.
 6. Uchwały władz zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego statutu.
 7. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 8. Walne Zebranie Członków prowadzi przewodniczy Walnego Zebrania zaproponowany przez Zarząd i zaakceptowany przez Walne Zebranie.

§ 13

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu Amazonka. Walne Zebranie Członków może odbywać się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalenie Statutu Klubu Amazonka.
 2. Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania.
 3. Uchwalenie kierunków działania Klubu Amazonka.
 4. Wybór i odwołanie prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Ocena działalności Klubu Amazonka i jego Zarządu.
 6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. Nie uzyskanie absolutorium pozbawia prawa kandydowania do władz najbliższej kadencji.
 7. Ustalanie ewentualnych składek członkowskich.
 8. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych przez członków oraz jego władze.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

§ 14

W Walnym Zebraniu biorą udział:

 1. Z głosem decydującym – członkowie zwyczajni Klubu Amazonka.
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 15

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane nie rzadziej, niż jeden raz w roku przez Zarząd Klubu Amazonka, a termin, miejsce i porządek jego obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia obrad. Poinformowanie członków o terminie Walnego Zebrania może nastąpić za pośrednictwem poczty e-mail lub pisemnie listem poleconym nadanym na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia obrad.

§16

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd i może się odbyć
  w każdym czasie.
 2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków następuje: z własnej inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym taki wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie odpowiednie zastosowanie znajduje postanowienie § 15.

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Klubu Amazonka.
 2. Do zakresu działalności Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Klubu Amazonka, w tym wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
  2. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Klubu Amazonka.
  3. Reprezentowanie Klubu Amazonka na zewnątrz i działania w jego imieniu.
  4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i wykonywanie jego uchwał.
  5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu Amazonka oraz o zawieraniu przez Klub Amazonka umów z innymi osobami o realizację spraw
   i projektów Klubu Amazonka.
  6. Uchwalanie planów działania i budżetu Klubu Amazonka.
  7. Powoływanie komisji i zespołów problemowych ułatwiających pracę Klubu Amazonka.
  8. Składanie sprawozdań z działalności Klubu Amazonka.

  §18

  1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
  2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz, oraz członkowie Zarządu.
  3. Zarząd lub jego poszczególni członkowie są powoływani lub odwoływani przez Walne Zebranie.
  4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  5. Klub Amazonka  reprezentują łącznie 2 osoby: prezes wraz z innym członkiem Zarządu , lub wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu.
  6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub w razie jego nieobecności jeden z wiceprezesów. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w trybie obiegowym w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość.

   

  §19

  1. Komisja Rewizyjna, która jest społecznym organem kontroli działalności Klubu Amazonka, składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, wiceprze-wodniczącego i sekretarza.
  2. Kadencja Komisji Rewizyjnej pokrywa się z kadencją Zarządu Stowarzyszenia.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
   w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
  4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje społecznie.
  6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
  7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności merytorycznej
    i finansowej Stowarzyszenia.
   2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
   3. Wnioskowanie w razie potrzeby o zwołanie Walnego Zebrania.
   4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie
    z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu

    

   § 20

   W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 12  ust. 1 lit. b i lit. c w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić poprzez wybory uzupełniające na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków zwołanym niezwłocznie przez Zarząd.

   Rozdział V

   Majątek i fundusze Klubu Amazonka

   §21

   1. Klub Amazonka może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy i fundusze. Na fundusze Klubu Amazonka składają się: składki członkowskie, dotacje, darowizny i zapisy, przychody z działalności odpłatnej Klubu Amazonka oraz pozyskane fundusze.
   2. Świadczenia i zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Klubu Amazonka podpisują łącznie dwie uprawnione osoby, spośród wymienionych niżej:
    • prezes
    • v-ce prezes
    • skarbnik
   3. Wszelkie postanowienia dotyczące uszczuplenia majątku Klubu Amazonka wymagają zgody władzy rejestracyjnej.
   4. Z majątku Klubu Amazonka nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do członków Klubu Amazonka, członków jego organów, pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
   5. Majątek Klubu Amazonka nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
   6. Majątek Klubu Amazonka nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika z celów statutowych Klubu Amazonka.
   7. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu Amazonka, członkowie jego organów, pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
   8. Wydatki związane z podróżami służbowymi członków Stowarzyszenia i Zarządu pokrywane są z funduszy Stowarzyszenia, na podstawie delegacji.
   9. Stowarzyszenie „Łódzki Klub Amazonka” nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej 15.000,00 euro (słownie: Piętnaście tysięcy euro).

    Rozdział VI

   Zmiana Statutu i Rozwiązanie Klubu Amazonka

   §22

   1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Klubu Amazonka może nastąpić na podstawie uchwały powziętej na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
   2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.